Opiskelu‎ > ‎Aineenopetus‎ > ‎

Kuvataide



MOTTO

Aina ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Voit oppia. Voit pohtia.


KESTO
Kuvataidetta opiskellaan pakollisena oppiaineena 2 vuosiviikkotuntia seitsemännellä luokalla.

Kuvataidetta voi seitsemännellä luokalla opiskella myös valinnaisena kurssina tämän lisäksi.


Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kuvataidetta voi opiskella valitsemalla eri kurssivaihtoehtoista,

joista kerrotaan tarkemmin kun valinnat tulevat ajankohtaisiksi.


TAVOITE

Kuvataideopetuksen tavoitteena on syventää visuaalisen kulttuurin tuntemusta,

vahvistaa omaa ilmaisua, kehittyä teknisesti kuvantekijänä, ymmärtää että taide on ainutlaatuinen tapa tutkia todellisuutta sekä oppia valitsemaan sopivin tekniikka omien ideoiden, ajatusten ja havaintojen muuttamisessa näkyviksi.

Kuvataiteen tavoiteltavat taidot on lueteltu alla taulukossa. Näitä taitoja tarkastellaan yhdessä oppilaiden kanssa läpi koko kuvataiteen opintojen. Oppilaat myös oppivat arvioimaan itse, miten ovat kussakin taidossa kehittyneet.


SISÄLTÖ

Kuvataidetunneilla edetään opetussuunnitelmassa määriteltyjen teemallisten kokonaisuuksien puitteissa. Valinnaisilla kursseilla opiskellaan kurssin oman teeman mukaista sisältöä.

Oppilaat tekevät sekä kaikille yhteisiä tehtäviä että itse valitsemiaan syventäviä tehtäviä.

Mukana on myös monialaisia tehtäviä.


ARVIOINTI

Arviointi pohjautuu tuntityöskentelyyn.

Arvioitavat taidot on esitetty alla taulukossa. Näitä taitoja harjoitellaan kuvataidetunneilla erilaisissa oppimisprosesseissa.

Arvioinnin kohteena kuvataiteessa on oppimisprosessi, jonka lopputuloksena on useimmiten valmis teos.

Hyvä oppimisprosessi on sellainen, jossa oppilas pystyy tekemään itsenäisiä ja persoonallisia ratkaisuja ja etsimään omaa ilmaisuaan. Oppimisprosessiin kuuluu paitsi oma työskentely, myös keskittyminen ja pitkäjänteisyys sekä ryhmätyötaidot, opetus- ja palautekeskusteluihin osallistuminen, välineistä ja luokan siisteydestä huolehtiminen.

Uuden opetussuunnitelman mukaisia laaja-alaisen osaamisen taitoja arvioidaan osana oppimisprosessia.


Arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan vuorovaikutteista, kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. 

Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten ja kokeilevien työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. 

Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen.

Arvioinnin välineinä käytetään palautekeskusteluja ja vertaisarviointia suullisesti oppimisprosessin aikana sekä valmiita töitä tarkasteltaessa, kirjallista tai kuvallista itsearviointia ja oppimisprosessin dokumentointia . 

Arvioinnissa painottuu positiivinen pedagogiikka: tavoitteena on löytää jokaisen työskentelystä yksilöllisiä vahvuuksia ja onnistumisia sekä positiivisia lähtökohtia. 


Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy taito- ja taideaineena. Valinnaisaineena valitusta kuvataiteesta opiskelija saa kokonaan erillisen arvioinnin.


KUVATAITEEN TAIDOT

Kuva tarkoittaa alla olevassa taulukossa kaikkea tätä:

  1. TAIDE (maalaukset, piirrokset, grafiikka, kolmiulotteiset taideteokset, mediataide, ympäristötaide, performanssitaide, valokuvaus, sarjakuva, elokuva ja arkkitehtuuri)

  1. KUVAT MEDIASSA (lehtikuvat, mainokset, kuvat somessa) 

  2. OMAT KUVAT (kaikki itse tekemäsi kuvat)

  3. YMPÄRISTÖN KUVAKULTTUURIT (esineet, tekstiilit)


Kuvataiteen taidot, joita opiskellaan ja arvioidaan

KUVIEN HAVAITSEMINEN

KUVISTA PUHUMINEN 

OMIEN AJATUSTEN ESITTÄMINEN KUVANA

TEKNIIKOIDEN HARJOITTELU

KUVIEN AVULLA VAIKUTTAMINEN 

KUVIEN TULKINTA

KUVIEN MERKITYS 

KUVIEN VAIKUTUS OMAAN ILMAISUUN

KUVIEN ARVOT


Mankkaan koulun kuvataideopetusta voi seurata instagramissa

sen omalla tilillä @kuvismankkaa!

Aineenopettajat:
Aineenopettajaan saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla