Opiskelu‎ > ‎Aineenopetus‎ > ‎

KuvataideMOTTO

On OK, jos ei tiedä. Aina ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia.


KESTO
Kuvataidetta opiskellaan pakollisena oppiaineena 2 vuosiviikkotuntia seitsemännellä luokalla.

Kuvataidetta voi seitsemännellä luokalla opiskella myös valinnaisena kurssina tämän lisäksi.


Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kuvataidetta voi opiskella valitsemalla eri kurssivaihtoehtoista,

joista kerrotaan tarkemmin kun valinnat tulevat ajankohtaisiksi.


TAVOITE

Kuvataideopetuksen tavoitteena on syventää visuaalisen kulttuurin tuntemusta,

vahvistaa omaa ilmaisua, kehittyä teknisesti kuvantekijänä, ymmärtää että taide on ainutlaatuinen tapa tutkia todellisuutta sekä oppia valitsemaan sopivin tekniikka omien ideoiden, ajatusten ja havaintojen muuttamisessa näkyviksi.


SISÄLTÖ

Kuvataidetunneilla edetään opetussuunnitelmassa määriteltyjen teemallisten kokonaisuuksien puitteissa. Valinnaisilla kursseilla opiskellaan kurssin oman teeman mukaista sisältöä.

Oppilaat tekevät sekä kaikille yhteisiä tehtäviä että itse valitsemiaan syventäviä tehtäviä.

Mukana on myös monialaisia tehtäviä.


ARVIOINTI

Arviointi pohjautuu tuntityöskentelyyn.

Arvioinnin kohteena kuvataiteessa on oppimisprosessi, jonka lopputuloksena on useimmiten valmis teos. Hyvä oppimisprosessi on sellainen, jossa oppilas pystyy tekemään itsenäisiä ja persoonallisia ratkaisuja ja etsimään omaa ilmaisuaan. Oppimisprosessiin kuuluu paitsi oma työskentely, myös keskittyminen ja pitkäjänteisyys sekä ryhmätyötaidot, opetus- ja palautekeskusteluihin osallistuminen, välineistä ja luokan siisteydestä huolehtiminen. Uuden opetussuunnitelman mukaisia laaja-alaisen osaamisen taitoja arvioidaan osana oppimisprosessia.

Arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan vuorovaikutteista, kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. 

Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten ja kokeilevien työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. 

Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen.

Arvioinnin välineinä käytetään palautekeskusteluja ja vertaisarviointia suullisesti prosessin aikana sekä valmiita töitä tarkasteltaessa, kirjallista tai kuvallista itsearviointia ja oppimisprosessin dokumentointia . 

Arvioinnissa painottuu positiivinen pedagogiikka: tavoitteena on löytää jokaisen työskentelystä yksilöllisiä vahvuuksia ja onnistumisia sekä positiivisia lähtökohtia. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy taito- ja taideaineena. Valinnaisaineena valitusta kuvataiteesta opiskelija saa kokonaan erillisen arvioinnin.


Mankkaan koulun kuvataideopetusta voi seurata instagramissa

sen omalla tilillä @kuvismankkaa!

Aineenopettajat:
Aineenopettajaan saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla