Katsomusaineet

Katsomusaineiden tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään uskontoja ja katsomuksia syvällisemmin ja huomaamaan niiden vaikutukset yksilön elämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Evankelisluterilainen uskonto (UE)

Seitsemännellä luokalla otetaan selvää, mitä uskonto ilmiönä merkitsee, sekä opiskellaan maailmanuskontoja. Kahdeksannella luokalla otetaan selvää kristinuskon synnystä, historiasta, levinneisyydestä ja kristinuskon vaikutuksesta maailmassa ja Suomessa. Lisäksi opiskellaan Raamatun syntyhistoriaa, sisältöä, erilaisia Raamatun tulkintatapoja, sekä Raamatun vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Yhdeksännellä luokalla opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Lisäksi käsitellään elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.

Elämänkatsomustieto (ET)

Uskonto ja katsomukset vaikuttavat monella tavoin ihmisen ajatteluun ja elämään. Katsomusaineissa pyritään antamaan oppilaille edellytykset laajaan uskonnolliseen ja katsomukselliseen yleissivistykseen. Katsomusaineiden opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Elämänkatsomustiedon opetuksessa:

.Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin, teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykyaikana sekä katsomusten historiallisiin käänteisiin. 

.Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin sekä tarkastellaan kulttuurista monimuotoisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. 

.Perehdytään ihmisoikeuskysymyksiin ja kestävän tulevaisuuden teemoihin.

Koulumme oppilaat voivat opiskella myös seuraavia katsomusaineita:

Aineenopettajat:

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.

Evankelisluterilaisen uskonnon arviointikriteerit

7. - luokan uskonnon arviointikriteerit lukuvuonna 2023-2024.

8. - luokan uskonnon arviointikriteerit lukuvuonna 2023-2024.

9. - luokan uskonnon arviointikriteerit  lukuvuonna 2023-2024.

Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit

7.-luokan elämänkatsomustiedon arviointikriteerit lukuvuonna 2023-2024

8.-9.-luokan elämänkatsomustiedon arviointikriteerit lukuvuonna 2023-2024.