Musiikki

Musiikkia opiskellaan pakollisena oppiaineena 2 vuosiviikkotuntia seitsemännellä luokalla. Musiikkia voi seitsemännellä luokalla opiskella myös valinnaisena kurssina tämän lisäksi.

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla musiikkia voi opiskella valitsemalla eri kurssivaihtoehtoista,

joista kerrotaan tarkemmin kun valinnat tulevat ajankohtaisiksi.

Musiikinopetuksen tavoitteet:

.Kannustaa oppilasta rakentavaan, monipuoliseen ja luovaan toimintaan yksilönä, musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä.

.Ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun, tavoitteiden asettamisen ja edistymisen arvioimisen avulla.

.Ohjata oppilasta musiikillisten kulttuurien ymmärtämiseen ja avartaa oppilaan käsitteistöä sekä kokemusmaailmaa eri musiikkikulttuureihin tutustumalla.

ARVIOINTI

Arviointi pohjautuu tuntityöskentelyyn ja siinä pyritään kannustavuuteen ja ohjaavuuteen ja oppilaan musiikillisen kehityksen edistämiseen. Keskeisiä arvioinnin kohteena olevia taitoja ovat:

. musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen.

. soittaminen, äänenkäyttö ja laulaminen musiikkiryhmän jäsenenä

. oppimisen taidot

. musiikin luova tuottaminen

. musiikkiteknologian käyttö

. Ääniympäristön ja musiikin kuuntelu ja siitä keskusteleminen

Arvioinnissa pyritään myös siihen, että oppilas osaa jäsentää musiikin käyttötapoja ja ilmenemismuotoja ja kertoa havainnoistaan, sekä oppii käyttämään musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa toiminnassa. Kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta huolehtiminen otetaan myös huomioon arvioinnissa. Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy taito- ja taideaineena. Valinnaisaineena valitusta musiikista opiskelija saa kokonaan erillisen arvioinnin.


Aineenopettajat:

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.