Kotitalous

Kotitaloutta opiskellaan seitsemännellä luokalla kaikille pakollisena oppiaineena 3 vuosiviikkotuntia. Lisäksi kotitaloutta voi opiskella seitsemännellä luokalla myös valinnaiskurssina. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kotitaloutta voi opiskella valinnaisena aineena joko taito- ja taideaineena tai valinnaisaineena. Näiden kurssien kuvaukset löytyvät koulun kotisivulta kohdasta valinnaisuus.

Kotitalous on monipuolinen ja toiminnallinen arjen hallintaan opettava taide- ja taitoaine, jolla on myös yhteiskunnallinen merkitys. Kotitalousopetus kehittää käytännön toimintataitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tehdä kestäviä valintoja sekä kykyä soveltaa osaamista arkielämän tilanteissa. Kotitalouden opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet.

TAVOITTEET

Kotitalousopetuksen tavoitteena on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle eli taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä.

KESKEISET SISÄLTÖALUEET

Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, mm.

  • ruoanvalmistus

  • leivonta

  • aterioiden suunnittelu ja toteutus

  • ravitsemussuositukset

  • ruokaturvallisuus

  • elintarviketuntemus

  • ruoka- ja tapakulttuuri

  • kodin juhlat

Asuminen ja yhdessä eläminen, mm.

  • kodin puhtaanapito

  • tekstiilien ja materiaalien hoito

  • vuorovaikutus ja yhteistyö

  • kestävä ja sujuva arki

Kuluttaja ja talousosaaminen kodissa, mm.

  • vastuullinen kuluttaja

  • oman talouden hoito

  • kansalaisena vaikuttaminen

KOTITALOUDEN TAIDOT

Käytännön toimintataidot

  • taito suunnitella, organisoida ja arvioida työtä ja toimintaa

  • taito tehdä käsillä

  • taito käyttää välineitä ja koneita sekä teknologiaa

  • taito ylläpitää järjestystä

  • taito toimia hygienisesti

  • taito toimia ergonomisesti

  • taito toimia turvallisesti

  • taito ottaa huomioon aineelliset voimavarat

  • taito ottaa huomioon esteettisiä seikkoja

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

  • kuuntelutaidot

  • keskustelun ja argumentoinnin perustaidot

  • vuorovaikutustaidot

  • havainnointitaidot

  • havainnointeihin reagointitaidot

  • puhuminen

  • taito työskennellä yksin

  • taito työskennellä ryhmässä

  • taito päästä sopimukseen

Tiedonhallintataidot

  • taito seurata kirjallisia ja suullisia ohjeita

  • taito hankkia, etsiä ja käyttää tietoa

  • taito arvioida ja vertailla tietoa

  • taito omaksua käsitteitä

  • taito lukea ja tulkita toimintaohjeita, merkkejä ja symboleja

  • taito tunnistaa palveluita

  • taito mitata ja laskea

  • taito ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä

ARVIOINTI

Kotitalousopetuksessa arvioidaan oppilaan edistymistä käytännön toimintataidoissa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa sekä tiedonhallintataidoissa. Arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointivälineinä käytetään mm. jatkuvaa havainnointia, palautekeskusteluja, itse- ja vertaisarviointeja, oppimispäiväkirjaa, kirjallisia, suullisia ja työkokeita sekä yksilö- ja pariprojekteja.

Päättöarviointi annetaan kotitaloudessa sinä lukuvuonna, jona kotitalouden opiskelu taito- ja taideaineena päättyy.

Valinnaisaineena opiskellusta kotitaloudesta annetaan erillinen arviointi.

Aineenopettajat:

Päivikki Kela (KeP), paivikki.kela@opetus.espoo.fi

Olga-Maaria Mattila (MaO), olga-maaria.mattila@opetus.espoo.fi

Aineenopettajiin saa parhaiten yhteyden Wilman kautta tai sähköpostilla.

Sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom

Mankkaan koulun kotitalousopetusta voi seurata instagramissa osoitteessa @kotitalous.mankkaa