Autismikirjon opetus (EAUT)

Luokat, opettajat (050 4690811)

7- 9A Ronkonen Kati

7-10B Linna Henna

7-10C Lappalainen Mira

Päivähoidon vastuuohjaaja Maija Lindberg (p. 050 4690811)

Autismi

Useiden eri asiantuntijoiden mukaan, autismi on lapsen neurologisen kehityksen häiriöön perustuva oireyhtymä. Autismi ilmenee ja arvioidaan käyttäytymisen perusteella. Autismikirjoa yhdistävinä oireina ovat kommunikoinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmat, aistimusten erilaisuus ja oudot käyttäytymismuodot. Autismikirjoon kuuluu erilaisia oireyhtymiä, joissa älyllinen ja toiminnallinen taso vaihtelevat paljon.

Opetus ja oppilaat

Mankkaan koulussa annetaan luokkamuotoista autismikirjon opetusta. Autismiopetuksen oppilas kuuluu pääsääntöisesti pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Mankkaan koulussa järjestetään autismikirjon oppilaille lisäopetusta (10 lk) oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen. Opetuksen päätavoitteena on antaa soveltuvaa ja jokaisen oppilaan tarpeisiin sovitettua opetusta. Opetuksen suunnittelu puolestaan perustuu pohjimmiltaan oppilaan seuraamiseen ja arviointiin.

Yläkoulussa ja lisäopetuksessa (10 lk) opetus on valmentautumista itsenäisyyteen ja aikuisuuteen ja se suuntautuu yhä enemmän ympäröivään yhteiskuntaan. Työskentelyä siirretään luokan ulkopuolelle ja lähiympäristöön. Opetuksessa tuetaan mahdollisuuksia kodista irtautumiseen, jatkokoulutukseen ja työelämään siirtymiseen. Oppilasta ohjataan löytämään sopivia harrastus- ja vapaa-ajan toimintoja. Päivittäiset toiminnot ovat edelleen osa opetusta ja sosiaalisia taitoja opetellaan kaikissa tilanteissa.

Opetusryhmässä on enintään kuusi oppilasta useilta eri luokka-asteilta. Tänä lukuvuonna koulussamme on 20 autismikirjon oppilasta.

Opetusjärjestelyt

Autismiopetuksen oppilaat opiskelevat joko yleisopetuksen opetussuunnitelman, yksilöllistetysti yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti tai toiminta-alueittaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Yksilöllisen opetussuunnitelman mukainen opetus

Oppilaan opetus ja oppimäärät yksilöllistetään oppilaan oppimisedellytyksiä vastaaviksi. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määritellään oppiaineiden ja oppimäärien yksilöllistämisestä sekä kirjataan oppiaineen tavoitteet. Oppilas voi omien edellytystensä mukaisesti integroitua yleisopetukseen kaikissa tai yhdessä/useammassa oppiaineessa.

Toiminta-alueittainen opetus

Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat: motoriset taidot, kommunikaatiotaidot, sosiaaliset taidot, päivittäistaidot sekä kognitiiviset taidot. Toiminta-alueet voivat sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä oppilaan vahvuuksien mukaisesti. Tavoitteiden täyttäminen on haastavaa, koska autismikirjon oppilaiden erot ovat yleensä hyvin suuria. Oppilaat tarvitsevat aikuisten ohjausta/opetusta säännöllisesti, jotta he saavuttavat tietyn tason kaikilla viidellä toiminta-alueella.

Toimintakulttuuri

Integraatio on yksi koulutyön keskeinen tavoite. Se toteutuu yhteistyössä yleisopetuksen opettajien ja oppilaiden kanssa. Integraatioon pyritään aina silloin, kun se on oppilaan edistymisen kannalta mielekästä. Aineenopettajat opettavat myös erityisluokkia seuraavissa oppiaineissa: kotitalous, kuvataide, musiikki ja tekninen työ. Yleisopetuksen kaikki seitsemäsluokkalaiset saavat infoa autismista syyslukukauden aikana.

Oppimisympäristöön vaikuttaa merkittävästi koulun toimintakulttuuri, jolla tarkoitetaan käytännön tulkintaa koulun kasvatus- ja opetustehtävästä. Käytännössä se tarkoittaa, että osallistutaan ympäristön ajankohtaisiin tapahtumiin: yleisurheilutapahtumat, joulukirkko, itsenäisyyspäiväjuhla sekä kevätjuhla, jne. Oppilaat myös tutustuvat toisiin kouluihin ja tekevät retkiä, joissa pyritään järjestämään erilaisia mahdollisuuksia virkistäytyä.

Yhteistyö kodin sekä eri tahojen kanssa

Opetuksen ja kuntoutuksen yhteensovittaminen edellyttää yhteistyötä asiantuntijoiden ja oppilaiden vanhempien kanssa. Vanhempien kanssa tehdään erittäin tiivistä yhteistyötä (Wilma, reissuvihko, puhelinkeskustelut, sähköposti, vanhempainillat syksyllä sekä tarpeen mukaan keväällä ja HOJKS:n laadinta). Opetus on kokonaisvaltaista, sillä sitä tukevat musiikki- ja puheterapeutit. Kommunikaatiotaitojen (kuvien, symbolien ja viittomien käytössä) harjaannuttamisessa käytetään hyväksi näiden terapeuttien asiantuntemusta ja ohjeita. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös oppilaan kuntoutuksesta vastaavan tahon kanssa (lääkärit, psykologi ja terveydenhoitaja). Opettaja järjestää ja vastaa opetuksen kokonaissuunnittelusta sekä laatii jokaiselle oppilaalle Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) vanhempien, asiantuntijoiden sekä muiden luokan työntekijöiden kanssa. Tämän lisäksi 9.- ja 10.- luokkalaisille pyritään järjestetämään tutustumiskäyntejä ammattioppilaitoksissa esim. Live, Omnia. Samanaikaisesti neuvotellaan kyseisen oppilaitoksen kanssa oppilaiden jatko-opinnoista.

Päivähoito

Päivähoito ja opetus muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Päivähoitoa järjestetään koulupäivän jälkeen. Tavoitteena on harjoitella mielekästä vapaa-ajan käyttöä. Päivähoidon aikana huomioidaan oppilaan vahvat osaamisen alueet ja iänmukainen toiminta. Päivähoitoa toteuttavat erityiskoulunkäyntiavustajat.